เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.32 พร้อมด้วย ร.ท. พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ. ร้อย ทพ.๓๒๐๑ จัด กพ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง/ติดบ้าน พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5 ผืน/คน และยาเวชภัณฑ์ พร้อมตรวจรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตามนโยบายของกองทัพ ที่มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือและติดตามดูแลราษฏรในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารอย่างทั่วถึง ณ บ้านมณีพฤกษ์ ม.11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน จำนวน 5 ราย ดังนี้


  • นาย ว่างเจือ กิรติมนันทกุล อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.11 ต.งอบฯ (พิการโรคชราเดินไม่ใด้)
  • นาง บรา แซ่ท้าว อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 47 ม.11 ต.งอบฯ (พิการโรคชราเดินไม่ใด้)
  • นาย จ้าแต๋ง ย่านสากุล อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 26 ม.11 ต.งอบฯ (พิการเป็นหอบหืด)
  • นาย มูล ยอดออน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 79 ม.11 ต.งอบฯ (พิการโรคไต)
  • นาง ลัดดา ยอดออน อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 126 ม.11 ต.งอบฯ (โรคมะเร็งระยะสุดท้าย)
    เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมี ขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น