ชิงเผาและทำแนวกันไฟ ป้องกันจุดเสี่ยงไม่ให้เกิดไฟป่า และร่วมกำจัดเศษวัชพืช เศษใบไม้แห้ง ที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ตามหลักวิชาการ

วันนี้ 13 ก.พ.62 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.แม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมชิงเผาทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมี นายสุพจน์ อินตาปัญญา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสิงห์ อบต.แม่ยวม และสมาชิกอาสารักษาดินแดน อ.แม่สะเรียง นำชาวบ้านหมู่บ้านห้วยสิงห์ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ ฮ่องสอน

สำหรับ ต.แม่ยวม ได้จัดให้มีกิจกรรมกำจัดเศษวัชพืช และเศษใบไม้แห้ง ที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำการชิงเผาและทำแนวกันไฟ เป็นการป้องกันจุดเสี่ยงมิให้เกิดไฟป่า และได้แนะนำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพื้นที่ ต.แม่ยวม งดเผาตอซังข้าว ซังข้าวโพด ขยะ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ให้ประชาชนชาวบ้านรับรู้และช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า หรือการลักลอบเผาเกิดขึ้น

ทั้งนี้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2562 ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันพบว่าค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และได้กำหนดมาตรการงดการเผาโดยเด็ดขาด เป็นเวลา 61 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น