วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระธรรมเสนาบดี  รองเจ้าคณะภาค ๗ , เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ ๘๔ ปี  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวว่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งได้ถือปฏิบัติจนเป็นวิถีวัฒโนทัย  และได้ยึดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  “โรงเรียนวิถีพุทธ  อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา”  ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็น “ผู้ให้” ตามครรลองวิถีธรรม  นักเรียนรู้จักการให้ความรักและศรัทธาในคุณความดี  การทำสาธารณประโยชน์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนตามวิถีพุทธ  

เมื่อถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก (Valentines Day) นักเรียนมักจะนำเงินไปซื้อดอกกุหลาบ หรือของขวัญอื่นๆ ให้กับคนที่รัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตก  ทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ผ้าป่าแห่งความรัก” ขึ้น เพื่อเป็นรณรงค์และสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้ส่งมอบความรักให้กับคนที่รักตามครรลองวิถีธรรม  รู้จักการให้ความรักและศรัทธาในคุณความดี  โดยนำเงินมาสร้าง “ต้นเงิน” และทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก แทน  นับตั้งแต่กาลสมัยของท่านผู้อำนวยการศรีพรรณ เวียนทอง  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี ๒๕๖๒  นี้ก็เช่นกัน ทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ  ได้กำหนดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๕  เมตร  และสูง  ๑๖.๙  เมตร โดยมียอดผ้าป่าแห่งความรัก ประจำปี ๒๕๖๒ รวมเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๔๑๓.๑๘ บาท

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญในครั้งนี้  การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกอย่าง อันจะทำให้นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับความสุข  ความสะดวก  ความสบาย  ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ล้วนเป็นบุญ เป็นกุศล ทำให้มีสติปัญญาดีในชาติภพนี้และภพต่อ ๆ ไป  จะฉลาดเฉลียว  มีปัญญา  ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้  สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม  ทำให้คนได้รู้วิชาการต่าง ๆ บนโลกให้มีชีวิต มีความสุข เอาตัวรอดได้ในโลก ย่อมมีอานิสงส์ดียิ่งขึ้นเช่นกัน . . .  สาธุ สาธุ สาธุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น