รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ จังหวัดลำพูน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมพลเอก สุรศักดิ์ฯ ยังมุ่งเน้นนโยบายการทำงานแบบไร้รอยต่อ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้มอบไว้เมื่อการประชุมถอดบทเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ
การอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
ในระดับพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการลาดตระเวนป้องปราม การตรวจหาไฟป่าและการเผา

การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด
ทั้งนี้ การดำเนินงานในปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยในช่วงเตรียมการจังหวัดได้มีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยการชิงเผา ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศช่วงห้ามเผาอย่างเด็ดขาดของจังหวัด และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังพล เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาในช่วงวิกฤตการณ์ ดำเนินมาตรการเพื่อเปลี่ยนกลุ่มคนจุดไฟเผาป่าให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและดับไฟ ในส่วนของภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ยังชีพในป่า สถาบันการศึกษาสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการติดต่อสื่อสารและ ติดตามตรวจสอบ

จุดเกิดไฟ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าดับไฟของเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเสนเทศ ติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลเพื่อประกอบ การวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาในที่โล่ง ครอบคลุมทั้งประเทศไทย โดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานกำกับดูแล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น