วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมหารือกับ ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายอนวัช จิตต์ปรารพ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ในการสร้างความร่วมมือพัฒนาสมรรถนะนักเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในด้านการเป็นพี่เลี้ยง และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในสังกัดสู่การพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีศักยภาพในการเรียนต่อ และพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น