14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ นางอัญชลี ป่งแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักทรัพยากรบุคคล พร้อมให้ข้อมูลและแนวคิดในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน สถาบันแห่งความเป็นเลิศ ด้าน OTOP ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธวัช ใสสมได้ให้ข้อมูลและแนวคิด สรุปได้ ดังนี้

1.เป้าหมาย เพื่อเป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้าน OTOP ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งและโอกาสของพัฒนาชุมชนและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 17 จังหวัด
2.โครงสร้าง มีผู้ร่วมงานในรูปแบบของประชารัฐ ที่มีพื้นครอบคลุมการทำงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ
3.ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการทำงาน
4.มีกิจกรรม/กระบวนการการทำงานที่สอดคล้องต่อตามความต้องการของลูกค้าและการก้าวสู่สากล
5.มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการทำงาน
และได้กำหนดเป้าหมายศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ให้เป็นศูนย์ฯ ที่เป็นเลิศด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ (E-commerce) ที่ดีที่สุดของภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น