5 คณะยอดฮิต! ของมหาลัยในภาคเหนือ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกปี จะมีน้อง ๆ ชั้นม.6 จำนวนไม่ต่ำกว่า 400,000 คน ที่กำลังหาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยส่วนมากแล้วพ่อแม่ก็ยังมีอิทธิพลต่อการเลือกคณะของน้อง ๆ มากที่สุด คาดหวังจะให้ลูกได้เรียนในคณะ สาขาที่จบออกมาแล้วมีงานทำ เงินเดือนสูง ๆ ในขณะเดียวกัน น้อง ๆ หลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากเข้าเรียนในคณะใด

จากข้อมูลในปี 2561

ที่ผ่านมามีการเปิดเผยการวิเคราะห์เทรนด์การเลือกเข้าเรียนในอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นม.6 จากนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 5 อันดับคณะด้วยกัน โดยส่วนมากก็ยังคงเป็นคณะทางฝั่งของสายวิทย์

วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จึงรวมมหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่เปิดสอบคณะ สาขาวิชา ที่กำลังได้รับความนิยมจากน้อง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งรับรองได้เลยว่า ถ้าหากจบไปแล้วมีงานรองรับแน่นอน มาดูกันว่าจะมีเปิดสอนที่ไหนกันบ้างครับ

Chef teaching to cook

1.คณะทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

สำหรับประเทศที่กำลังมีการพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ประเทศเศรษฐกิจใหม่” ส่งผลให้ประเทศไทยต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ อีกทั้ง การทำงานในภาคอุตสาหกรรมมีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ , อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ , อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

1.คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10.คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
13.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
14.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
15.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา
16.คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
17.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18.สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19.สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20.สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21.สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
24.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
25.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
26.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
27.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
29.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
30.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
31.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
32.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
33.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
34.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ
35.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
36.คณะพานิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
37.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

อีกหนึ่งคณะที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูงมาก หากว่าน้องคนไหนมีความชอบทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แล้วละก็ ลองเปิดใจให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของน้อง ๆ ดูนะครับ ซึ่งสาขาวิชายอดฮิตหลัก ๆ ก็จะมี สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า บวกกับในปัจจุบันประเทศไทยมีเมกะโปรเจ็กส์ ที่ถือว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มาก สูงกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่อนข้างมาก ทำให้สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นอีกหนึ่งสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากเช่นกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ในอันดับ601-800 จากการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ)
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
7.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Visit

3.คณะแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์

ยังคงเป็นคณะที่ได้รับความนิยมตลอดกาล อย่างอาชีพหมอและหมอฟัน เพราะยังเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนไม่พอกับจำนวนของผู้ป่วยในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่การันตีได้ว่ามีอาชีพรองรับแน่นอน และฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ในลำดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by subject 2016/2017 สาขา Medicine)
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4.คณะพยาบาลศาสตร์

ได้รับความนิยมทุกปีกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่การันตีได้ว่าหลังจบมามางานรองรับแน่นอน 100% เพราะตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเอง ต่างก็ยังขาดแคลนพยาบาลอยู่มาก อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ต้องการพยาบาลที่จะมาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และถ้าหากคิดรายได้เงินเดือน ค่าวิชาชีพขาดแคลน เงินเงินตอบแทนพิเศษสำหรับวิชาด้านสาธารณสุข และค่าเวร ค่าโอทีแล้ว

จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทแน่นอน
1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
3.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
4.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
5.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
6.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8.คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
9.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

5.คณะนิเทศศาสตร์

มีคำพูดหนึ่งที่กล่าวว่า “นิเทศศาสตร์ไม่มีวันตาย หากมนุษย์ยังคงสื่อสารกัน” ซึ่งยังเห็นต่างกับหลายฝ่ายที่มองว่า คนจะเริ่มเรียนด้านนิเทศศาสตร์น้อยลงจากความไม่มั่นคงในวิชาชีพสื่อมวลชน แต่ในปัจจุบันหลายมหาลัยเริ่มมีการปรับตัว เน้นหลักสูตรที่จะสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนใหม่ ๆ เข้ามามีส่วนในการเรียนการสอน แต่ถึงแม้ว่าในอนาคต คนจะอ่านหนังสือกระดาษน้อยลง แต่ตัวเลขผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย กลับมีจำนวนที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกปี ทำให้มั่นใจได้ว่าหากน้อง ๆ ได้เข้ามาเรียนนิเทศศาสตร์ มีงานรองรับแน่นอนครับ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

1.คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตรดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
4.คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
5.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
9.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
10.คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
11.คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12.คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
13.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น