ลำปาง ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามเด็ดขาดถนน 4 สาย

เอาแล้ว ลำปาง ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ถนนเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามเด็ดขาดถนน 4 สาย ขายหรือดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 12-13 เมษายน ฝ่าผืนจับดำเนินคดี

จังหวัดลำปางได้ประชุมและมีนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรม ถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2562 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงาน เน้นย้ำสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำที่ปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยล้านนา โดยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้ ถนนทิพย์ช้าง ถนนบ้านเชียงราย ถนนบุญวาทย์ และถนนไปรษณีย์ เป็นถนนที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณถนนทั้งสี่สายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดช่วงระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ว่าด้วย (พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) (พ.ศ.2551 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546) (พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535) และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558) (เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์บนทาง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!