ประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ทางบริษัท อีเดน สติวเดนท์ เซอร์วิส จํากัด ขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ของ นางสาวจิต สุภา ทองบ่อ (หญิงก้อย) และ นางสาว ธัญสินี ธราวรรณ (นี)
นับตังแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบ ต่อการกระทําใดๆ ทั้งสิ้น ของ นางสาว จิตสุภา ทองบ่อ(หญิงก้อย) และ นางสาว ธัญสินี ธราวรรณ (นี)
หากบุคลนั้นกระทําการแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทฯ หรือชื่อใกล้เคียงอื่นๆ รวมถึงใช้ชื่อพนักงานเพื่อแอบอ้าง หรือกระทําการใดๆ ก็ตามทั้งก่อนหน้า และหลังจากพ้นสภาพพนักงานไป ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและการเข้าใจผิดว่าบุคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกรรมและธุรกิจการค้าของบริษัทฯ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!