ร.ร.ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน จัดอบรม 1 โรงเรียน 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างตัวช่วยในครอบครัวและสาธารณะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรม ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย สร้างความรู้พื้นฐานแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ซึ่งหลักสูตรในการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน การใช้เชือกในงานกู้ภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติในเรื่องของการปฐมพยาบาลในเหตุต่างๆ และการสมมุติสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับจากการอบรมมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้หากเกิดสาธารณภัยขึ้นทั้งกับตนเอง ครอบครัว และคนในสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!