จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดแพร่ เพื่อหมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดแพร่โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบพิธีและเพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงได้ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

คณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และจัดพลีกรรมตักน้ำได้คัดเลือกบ่อน้ำศักดิ์ของจังหวัดแพร่จำนวน 4 บ่อ ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น และบ่อน้ำพระฤษี อำเภอวังชิ้น โดยกำหนดพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. – 12.38 น. และพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 12.10 น. – 22.00 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้

กระทรวงมหาดไทย จะได้เตรียมเครื่องใช้และเครื่องประกอบพิธีเพื่อมอบให้จังหวัดทำน้ำอภิเษก ได้แก่ คนโทอภิเษกพร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขันน้ำสาครพร้อมฝาปิดเทียนชัยหนัก 80 บาท 108 เส้น จำนวน 1 เล่ม เทียนมหามงคลหนัก 8 บาท จำนวน 1 เล่ม เทียนพุทธาภิเษก 2 เล่ม สำหรับความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 บ่อน้ำ จังหวัดแจ้งให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด รวมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพร้อมที่จะนำน้ำประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น