SCG ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางกว่า 15 กม. รอบบริเวณโรงงาน

บริษัท SCG ลำปาง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ช่วยกันนำเครื่องมืออุปกรณ์ครบชุด ออกปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่า ในบริเวณเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อปกป้องผืนป่ารอบบริเวณโรงงานเนื้อที่กว้างกว่า 500 ไร่

นายวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง (จำกัด) พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรีทองสุข ผู้จัดการส่วนผลิต และนายสายัณห์ พวงมณี ผู้จัดการผลิตปูนเม็ด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) หรือ SCG ลำปาง ร่วมกันระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนภายในหน่วยงาน ทั้งพนักงานส่วนผลิต ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง (จำกัด) และพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทคู่ธุรกิจ รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 300 คน ร่วมชุมนุมทำกิจกรรม KYT “สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ให้คำนึงถึงความปลอดภัย” ก่อนจะร่วมกันออกเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่า รวมพลังช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์รอบบริเวณโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นป่าแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ในตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม

โดยการทำแนวป้องกันไฟป่าดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วน ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเข้าสู่หน้าแล้ง เมื่อปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดยเพื่อต้องการจะทำการเก็บรวบรวมกำจัดเชื้อเพลิงในบริเวณเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์รอบโรงงาน เพื่อจะลดจำนวนปริมาณเชื้อเพลิงและลดโอกาสในการจุดติดเชื้อไฟ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว บริษัท SCG ลำปาง มีเป้าหมายที่จะทำแนวป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมตลอดแนวเขตป่ารอบโรงงานของบริษัทฯ ที่มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 500 ไร่ รวมเป็นระยะทางยาวทั้งหมดกว่า 15 กิโลเมตร

และครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงงาน เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรม “ทำแนวป้องกันไฟป่า” ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน เป็นแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อการปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ด้วยการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง (จำกัด) และของบริษัทคู่ธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงาน ให้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดความรัก ความหวงแหน ต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลผืนป่ารอบพื้นที่โรงงาน ไม่ให้ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือถูกเผาทำลาย

ตลอดจนเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบผืนป่า ได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจะลดปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า สร้างอากาศบริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) มุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว หลายจุดในพื้นที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าทำการดับไฟป่าได้แล้วอย่างสมบูรณ์ ยังคงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีกลุ่มควันเบาบางอยู่บ้าง ซึ่งทุกหน่วยยังคงมีการเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทำการดับไฟป่าในจุดบริเวณที่ยังหลงเหลือ พร้อมๆ กับจัดหน่วยเฝ้าระวังออกตรวจลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!