การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 9 มี.ค.62

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสีเหลือง7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 4 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีเขียว 6 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)
-ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 27 – 68 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
-ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 53 – 96 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น