มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึง สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจําเป็น ไม่สามารถ งดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพ แก่นักศึกษาและบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

3. มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4.ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณี พิเศษ

กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่า เป็นการขาดเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น