เพื่อเป็นเวทีแก่นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในการขับร้องเพลงต่อไป โรงเรียนพิชาศิลป์ โดยสถาบันสอนขับร้องพิชาศิลป์ เชียง ใหม่ จัดการประกวด Pitchasilapha Chiangmai The Singers ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


นายพัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม ผู้อํานวยการโรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ กล่าวว่า ด้วย สถาบันสอนขับร้องพิชาศิลป์ เชียงใหม่ การตระหนักถึงการร้องเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ทางดนตรีวิธีหนึ่งที่ทําให้ เกิดความสนุก สนานและความเพลิดเพลินแก่ผู้ร้องและผู้ฟัง สถาบันสอนขับร้องพิชาศิลป์ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “PTICHASILAPHA CHIANGMAITHESINGERS” ชิงถ้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเพื่อวัดระดับศักยภาพด้านการขับร้องเพลงไทย เพลงสากล และการแสดง บนเวทีของเยาวชน อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ดนตรีใน การฝึกทักษะทางด้านศิลปะ ควบคู่กับการฝึกสมาธิโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง

นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านดนตรี รวมถึงรู้จักการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นอีกด้วย การส่งเสริมเยาวชน วัยรุ่นสมัยใหม่ หันมาสนใจและให้ความสําคัญกับการขับร้องเพลง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมและแสดงออก โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนจัดขึ้น

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงจัดให้มีการประกวดขับร้องเพลงไทย และเพลงสากล ในการประกวดร้องเพลง “PITCHASILAPHA CHIANG MAI THE SINGERS ” ชิงถ้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจ ได้ใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ในการศึกษาการขับร้องเพลง ซึ่งเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ประกอบไปด้วย การร้อง การเต้น การเล่นดนตรี และการแสดง ซึ่งก่อให้เกิดการ เรียนรู้ และใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจได้แสดงความสามารถตามที่ถนัด และเป็นการ พัฒนาบุคลิกภาพในการแสดงออกบนเวที ต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างไม่ขัดเขิน เพื่อเป็นการวัดระดับและศักยภาพในการขับร้องเพลงให้กับผู้เข้าประกวด เพื่อไปต่อในเวทีระดับสากล โดยกรรมการผู้ตัดสินทุกท่าน เป็นผู้มากประสบการณ์ในการวงการ ขับร้องเพลงทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ

มีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ระดับ ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี มีภูมิลําเนาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ มาชมความสามารถของน้องๆ และคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ พี่เก่ง ธชย โน้ต ศรัณย์ ฟิลลิ่ง The Rapper ยาหยี I hate Monday ภูมิ The Voice Kids พ้อย We Kids ฯลฯกันได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น