หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพและการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา เป็นประธานเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท IRPC CLEAN POWER CO.,LTD และคุณวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท IRPC CLEAN POWER CO.,LTD มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพและการเป็นพลเมืองโลก” เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาในการสมัครงาน ตลอดจนสัมภาษณ์งาน เพื่อรองรับการเป็นพลเมืองโลกในอนาคตเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง CB1320 ชั้น 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น