เนื่องจากปัจจุบัน เรือนจำทั่วประเทศมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ต้องขังที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้เรือนจำ หรือทัณฑสถานตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ เป็นสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น