วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแจ้งกำหนดการและแผนการปฏิบัติงานตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 และหารือการจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรม อาทิบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมของ สมาชิกสภาเทศบาล, บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมของ อสม., บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมของ กลุ่มแม่บ้าน, บทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมของ กลุ่มผู้สูงอายุ

และหารือกิจกรรม “รุกขมรดกตำบลบ้านกลาง” การสำรวจต้นไม้ภายในชุมชน ตามโครงการพื้นที่สีเขียวต้นไม้และป่าไม้ ช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้พร้อมหารือการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้กำหนดให้มีการจัดงานในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกสภาฯ, ผู้นำชุมชน, ตัวแทนผู้สูงอายุ, ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น