เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับกลุ่มเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล โดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดตาก ได้จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของ สำนักงาน กกต. ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ,สาธิตหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. บทลงโทษการกระทำผิดตามกฎหมายการเลือกตั้ง , การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ,หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ,การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง ,และการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จะได้นำความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อในทุกพื้นที่ อันจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น