วันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

โดยการตรวจความพร้อมของรถและตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (Checklist)ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ระหว่างเวลา 06.00-14.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3

ผลการปฏิบัติงาน
1.ตรวจความพร้อมของรถโดยสารฯจำนวน 164 คัน
รถหมวด 2 จำนวน 13 คัน รถหมวด 3 จำนวน 151 คัน (รถบัส 63 คัน รถตู้ 86 คัน รถสองแถว 2 คัน) รถหมวด 4 จำนวน – คัน (รถสองแถว)ไม่พบรถที่ไม่มีความพร้อม

2.ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถฯจำนวน 164 คน พนักงานขับรถฯหมวด 2 จำนวน 13 คน(รถบัส) พนักงานขับรถฯหมวด 3 จำนวน 151 คน(รถบัส 63 คน รถตู้ 86 คน รถสองแถว 2 คน) พนักงานขับรถฯหมวด 4 จำนวน – คน(รถสองแถว) ไม่พบพนักงานขับรถฯที่ไม่มีความพร้อม

รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยและงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น