คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญจาก Pinghua Liu ผอ.โรงพยาบาลสิบสองปันนา ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ” Hospital Management MedCMU Experience “

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเชิญจาก Pinghua Liu ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิบสองปันนา ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ” Hospital Management MedCMU Experience ” ในการประชุมนานาชาติ Hospital Management forum Among China , Laos , Myanmar and Thai & the Fourth forum for presidents of China – Laos Hospitals in Mekong – Langcang Week 2019 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาล เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น