วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาที่กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา

ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการประเมิน V-NET สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้มุ่งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “มีคุณธรรม นำวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ” และภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่นานาชาติ”

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังได้จัดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์อีกมากมาย อาทิ โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ โครงการอบรมภาวะผู้นำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา โครงการนิทรรศการวิชาโครงการ หรือในชื่องานร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ และโครงการนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม เป็นต้น มีการประเมินโครงการ รายงานการประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา และประโยชน์ต่อชุมชน

ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,153 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 465คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 659 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทวิศึกษา จำนวน 29 คนในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!