เทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่านโดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศเมืองน่าน / นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นางอริสา บุญสม รองนายกเทศตรีเมืองน่าน / นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้การต้อนรับนายไตรรัตน์ กลับคง รองนายกเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประกอบด้วยผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลเมืองพังงา และ คณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน

นายไตรรัตน์ กลับคง รองนายกเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานที่ด้วยกระบวนการ KM ให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯและชมรมผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานผู้สูงอายุ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ตามโครงการระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างแนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานในด้านการบริหาร จัดการที่ดีและพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อให้โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เทศบาลเมืองพังงา จึงได้นำคณะ เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้ความรู้ กับการบริหารจัดการ ด้านการสร้าง นวัตกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามมาตรฐาน เมืองท่องเที่ยว สะอาดของอาเซียนและสาธารณสุขมูลฐานขุมชนเพื่อให้ผู้เข้ารับร่วมโครงการได้นำความรู้แนวทางประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำมาประยุกต์ใช้สร้างเสริมแนวความคิดใหม่รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงานครั้งนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น