กรมท่าอากาศยาน จัดโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์ เชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม สู่อนาคตที่สดใส” เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการให้บริการผู้โดยสาร ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 นายสมเกียรติ มณีสถิต รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมกับนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์ เชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม สู่อนาคตที่สดใส” เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการให้บริการผู้โดยสาร ประชาชน และเป็นการร่วมส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีไทย มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น สรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงศาสนสถาน ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนกรมท่าอากาศยานมีความพร้อมที่จะสนับสนุน การดำเนินงานร่วมกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกๆด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง แต่รวมถึงในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับ กรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีท่าอากาศยานในสังกัด รวมทั้งสิ้น ๒๘ ท่าอากาศยาน ซึ่งสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานคือการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอโดยในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานเป็นจำนวนมาก เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางในทุกเส้นทางและได้เน้นย้ำกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการให้บริการตามมาตรฐาน อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้จัดโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์ เชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม สู่อนาคตที่สดใส”

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จนมีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

ซึ่งมีวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาจังหวัดคือ “เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” โดยเรามุ่งเน้นให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่ประชาชนในจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวในจังหวัด มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน

ในหลายปีที่ผ่านมา มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทางจังหวัดมีการวางแผนเพื่อรองรับความต้องการในทุกด้าน รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดที่เติบโตขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมแบบแม่ฮ่องสอนเอาไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น