จังหวัดลำพูน สนับสนุนและส่งเสริมฝีมือคนพิการ เข้าสู่การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน สนับสนุนและส่งเสริมฝีมือคนพิการ โดยการส่งผู้พิการเข้าร่วมในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ น.ส.จันทนี มินมุนินทร์สาขา ตัดเย็บเสื้อบุรุษ , นายสุบรรณ อุดนัน สาขา ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา และนายสมชาย อภิวงค์สาขา พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ในระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า เมื่อปี 2544 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม (นายเดช บุญหลง) จัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2546 จากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ ได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถ ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า เป็นที่ยอมรับและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือของคนพิการไปสู่ระดับสากล ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ลำดับที่ 1 และ 2 ในปีที่มีการแข่งขันฝีมือคนพิการ นานาชาติ (International Abilympics) จะได้รับสิทธิเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีกำหนดจัดแข่งขันทุกๆ 4 ปี

นอกจากนี้การแข่งขันฯ ยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน(นายสมชาย อภิวงค์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน (นายสุบรรณ อุดนัน) ประกอบอาชีพอิสระ (น.ส.จันทนี มินมุนินทร์)เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการ ดังกล่าวในนามจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น