อุทยานแห่งชาติดอยจง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 133 ของประเทศไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และปลาแม่ลี้ ใน ต.นายาง อ.สบปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พศ. 2562 มีรายละเอียดว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ ต.นายาง อ.สบ ปราบ ต.แม่ถอด ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.ลี้ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้เป็น “อุทยานแห่งชาติ” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 6 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานในเขต จ.ลำพูน-ลำปาง โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 207,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงทอดยาว ในช่วงฤดูหนาวป่าบริเวณนี้ จะเปลี่ยนสีงดงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่น ชม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ “ยอดดอยจง”

การเดินทาง / จาก อ.เมืองลำปาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 54 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการ อ.สบ ปราบ ให้เลี้ยวขวาไปเส้นทางบ้านหล่าย-บ้านแก่น ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงบ้านนาไม้แดง จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางไปอีก ประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยจง รวมระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติดอยจง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทร.08 1951 3624

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!