fbpx
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Thippamon น้ำ แม่โจ้ Sukasem

Thippamon น้ำ แม่โจ้ Sukasem

69 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ยันสอบท้องถิ่นโปร่งใส!! ข้อสอบข้อใดไม่สมบูรณ์สามารถแจ้งได้ มีเบาะแสเรียกรับเงิน จะดำเนินการตามกฏหมาย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการในส่วนของ อปท. ซึ่งจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่าน นายปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ กล่าวว่าผมเป็นทั้ง กสถ. และคณะอนุกรรมการอำนวยการและสนับสนุนการสอบ ขอเรียนว่า กสถ. สถ.คณะอนุกรรมการต่างๆ และ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้รับจ้างดำเนินการสอบ ตั้งใจและพยายามดำเนินการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อผิดพลาดก็ยอมรับและได้ร่วมกันแก้ไข สำหรับโรงพิมพ์ข้อสอบที่เห็นก็ตั้งใจดี และเป็นโรงพิมพ์ใหญ่ที่รับงานใหญ่มามาก เขาก็รักษาเกียรติและชื่อเสียงของโรงพิมพ์ ข้อเท็จจริงตามที่ท่านประธาน กสถ.ได้แถลงไป มีอะไรที่ผิดหรือไม่ถูกต้องหรือมีหลักฐานการทุจริตแจ้งมาได้เลย จะรับไปดำเนินการครับ มีแจ้งมาในเรื่องเอาระเบียบกฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วมาออก ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง พิมพ์ตกหล่นจนคำถามคำตอบไม่สมบูรณ์ ช่วยแจ้งไปนะครับ ถ้าเป็นจริงจะได้รับการให้คะแนน...

นอภ.เชียงแสน นำทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาคึกคักฝั่งโขง

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ของอำเภอเชียงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านศาสนา ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากส่วนราชการ โรงเรียน คณะศรัทธาสาธุชน เพื่อนำไปถวายวัดในเชียงแสน จำนวน 4 วัด คือ วัดเจดีย์หลวง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดปงสนุก และวัดผ้าขาวป้าน โดยมีหัวส่วนราชการ คณะศรัทธา ประชาชน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลามคึกคักเต็มฝั่งโขง

น่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้โครงการปฏิบัติการภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านภายใต้โครงการปฏิบัติการภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่ระบุให้“มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” มียุทธศาสตร์การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ทั้งการผลิตบัณทิต การวิจัยและการบริการวิชาการโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเชื่อมโยงแนวคิดงาน พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและยกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ตามบริบทของคณะ / วิทยาลัย ในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยต่อยอดจากฐานงานเดิมของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายในการเลือกพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ 1 คณะ 1 อำเภอ เพื่อให้มีเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบพื้นที่ เกิดการพัฒนาพื้นที่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ...

กอ.รมน.พัฒนาสัมพันธ์มวลชนทหารกองหนุน ปลุกจิตสำนึกสร้างอุดมการณ์รักชาติรักสถาบัน ป้องกันป่าไม้ ขจัดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พันเอก สมเจตตะณ์ (สม- เจด -ตะ) ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( รอง ผอ.รมน.มส.) เป็นประธานอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ทหารกองหนุน ผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ต.ปางหมู ต.ผาบ่อง และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 70 คน ปลุกจิตสำนึกสร้างอุดมการณ์รักชาติรักสถาบัน ตามโครงการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ตามแผนขับเคลื่อนด้านมวลชนเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ พันเอก สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.มส. กล่าวว่า จุดประสงค์ในการพัฒนามวลชน เพื่อปลุกจิตสำนึกรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้กลุ่มมวลชนเหล่านี้เป็นผู้ประสานงานด้านการข่าวให้กับหน่วยงานราชการ...

สกัดจับขบวนการลักลอบขนลำเลียงต่างด้าว จากแม่ฮ่องสอน ไปยัง เชียงใหม่ พบมีการทำเป็นขบวนการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสุวิทย์ สิงขะ ผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยชุดรักษาความสงบของหมู่บ้าน ฯ ( ชรบ.) ขณะออกลาดตระเวนตรวจสอบความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มาถึงด่านตรวจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน เส้นทางบ้านหัวน้ำแม่สะกึด – บ้านห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย ผ่านมาถึงด่านตรวจดังกล่าว จึงขอตรวจสอบ แต่ปรากฏว่า คนขับรถได้กระโดดและวิ่งหนีไป ตนและชรบ.ได้ทำการจับกุมตัวคนซ้อนท้ายได้ 1 คน ชื่อนายลักกะเป๊าะ ไม่มีชื่อสกุล อายุประมาณ 20 ปี เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแดง พร้อมด้วย รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ...

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว แถลงข่าวการจัดงานการกุศล โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

https://www.youtube.com/watch?v=4tWbaDyOTxM&feature=youtu.be เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว พร้อมด้วย นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นประธาน จัดแถลงข่าว การจัดงานโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชปัว การจัดงาน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ Oxygen Run For Live วิ่งต่อลมหายใจ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะ ร.ศ. 200 ปี...

คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

https://www.youtube.com/watch?v=-XgNvRM7L30&feature=youtu.be เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรภาคี ร่วมให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมการฯ นางรังสี พันธุมจินดา รองประธานอนุกรรมการฯ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและการบริหารพัสดุที่ 12 นายเจต เสียงลือชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)...

นศ.สาวต่างอำเภอ ขี่ จยย.มาเรียนในเมือง ระหว่างทาง ถูกรถยนต์ปาเจโร่พุ่งชน จนรถไถลไปชนกระบะ ส่วนเจ้าตัวตกในพงหญ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส

เมื่อช่วงสายของวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภูธรจังหวัดลำปาง ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนมีคนได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ 1 ราย บริเวณทางโค้งลำปางกลาง ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง จึงแจ้งให้ทางสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ออกให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน จากนั้นชุดปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ จ.ลำปาง จึงรุดเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยพบว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ปาเจโร่ชน ก่อนที่ จยย.จะไถลไปชนรถยนต์กระบะชาวบ้าน ในจุดเกิดเหตุพบมีผู้บาดเจ็บหญิง 1 ราย ซึ่งลงไปนอนในพงหญ้าข้างทาง โดยมีแผลถลอกตามร่างกาย ส่วนหน้าแข้งด้านขวามีแผลฉีกฉกรรจ์เลือดไหลไม่หยุด เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์จึงรีบช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะรีบนำตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน ภายหลังทราบว่าน้องผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ชื่อนางสาวเด่นนภา อายุ 17 ปี พักอาศัยบ้าน หมู่ 8 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮฮนด้า มาจากบ้านเพื่อจะไปเรียนหนังสือที่วิทยาลัยอาชีวะในตัวเมืองลำปาง ระหว่างทางได้ถูกรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่ พุ่งชน...

เทศบาลเมืองแพร่จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=nG_zDqDnBmM เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองแพร่ร่วม โดยการนำของ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมกับกับสถานศึกษาต่างๆ และประชาชนในชุมชน ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยเคลื่อนขบวนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ไปจนถึงบริเวณข่วงวัฒนธรรมจังหวัดแพร่หรือกาดสามวัย โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหกวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษา โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร รับถวายเทียนพรรษาดังกล่าว ในการจัดการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแพร่มีทั้งสิ้น 16 ขบวน ประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน, ชุมชนวัดศรีบุญเรือง ร่วมกับ กศน.แพร่, ชุมชนเหมืองหิต–พัฒนา ชุมชนเหมืองหิต–ต้นธง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ , ชุมชนศรีชุม ร่วมกับโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียร์และโรงเรียนอนุบาลสานฝัน,...

มอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูงปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=7zkCiHJYf6U&feature=youtu.be เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 62 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรพี่น้อง 2 ชนเผ่าบนพื้นที่สูง ทั้งชนเผ่าปกาเกอะญอ และ อาข่า ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมกับได้นำปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลเมืองหนาว จากโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่เกษตรกรต้นแบบกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์พืชขึ้น ณ ที่บริเวณด้านหลัง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง โดยมีสมาชิกพี่น้องเกษตรกรต้นแบบกลุ่มตัวอย่าง...

จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอด

https://www.youtube.com/watch?v=BBVj_AjKWvI&feature=youtu.be เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น นายยนตรชัย โสภาวรการ ผู้ใหญ่บ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าตนและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ได้นำราษฎรและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร บ้านถ้ำลอด จำนวน 155 คน ทำการพัฒนาเก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในห้วงไฮซีซั่นที่จะถึงในไม่นานนี้ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชม ในห้วงไฮซีซั่น หรือช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พากันเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศมีความหนาวเย็นสบาย ไม่ร้อน ...

พัฒนาการจังหวัดตาก จัดประชุม Move for fund team

  เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้างสุขให้กองทุนชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 40 คน โดยมีทีมวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.กชกร มณีฝั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายภัทราวุธ ปะตังถาโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ น.ส.มลฤดี อุปไชย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ