คลอดแล้ว!!! ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเตรียมจัดทำประชามติ…

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนการลงประชามติ โดย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และต้องร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

ลำพูนโปร่งใส ร่วมใจสร้างธรรมาภิบาล ต้านภัยทุจริต ”

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ “ ลำพูนโปร่งใส ร่วมใจสร้างธรรมาภิบาล ต้านภัยทุจริต ”

กกต.ลำพูนอบรมให้ความรู้ตามโครงการ “การออกเสียงประชามติและพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ให้ทหารกองพลทหารราบที่ 7

กกต.ลำพูนอบรมให้ความรู้ตามโครงการ “การออกเสียงประชามติและพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ให้ทหารกองพลทหารราบที่ 7

PEA เชียงใหม่2 จัดโครงการ “โปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม “

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ได้ทำพิธีเปิดโครงการ” PEA เชียงใหม่ 2 โปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม” ในวันอังคารที่

29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์บ้านพัก

ลำพูน เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

จังหวัดลำพูน เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559

1 212 213 214 215 216 219