สภาผู้สูงอายุลำพูนมุ่งพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน จัดการอบรมศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ ให้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม

1 29 30 31