วันที่ 5 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล”

วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ที่ทรงกระทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

1 3 4 5