มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

1 2