ชม.ตั้งศูนย์ จดทะเบียนต่างด้าวครบวงจร

เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 2 แห่ง ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง