fbpx
หน้าแรก แท็ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แท็ก: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.ย้ำเฉพาะคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น!! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เหตุมีภูมิต้านทานน้อย

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผช.เลขาธิการและโฆษก สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป สช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ฉีดให้กับประชาชนทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ขณะนี้มีความเข้าใจผิดว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวนั้น ให้ฉีดได้สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย สปสช.จึงขอย้ำอีกครั้งว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 3.5...

สปสช. มอบของขวัญปีใหม่แก่คนไทย ให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่และลำไส้ตรง  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care:LTC) https://youtu.be/mRe-OQyjKIo วันที่ 23 ม.ค.2561 ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สปสช.ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  มีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง...

สปสช. เมื่อเจ็บป่วยและใช้สิทธิของคนพิการจะต้องทำอย่างไร?

1. เข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือหน่วยบริการที่ระบุในบัตร 2. แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง(ท.๗๔) พร้อมบัตรประจ?ำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร(ใบเกิด)หมายเหตุ ควรไปรักษาในเวลาทำการ หรือเวลาที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลกำหนดคนพิการได้รับสิทธิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้อย่างไร? • คนพิการ สามารถเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามประเภทบริการและสิทธิอื่น ที่กำหนดได้ณ หน่วยบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย •คนพิการสามารถได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการโดยติดต่อขอรับอุปกรณ์ เครื่องช่วยได้จากหน่วยบริการที่ใกล้บ้านคนพิการในกรณีที่จำเป็นหรือหน่วยบริการที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรทอง (ท.๗๔) ของผู้พิการทั่วประเทศ •คนพิการและผู้ดูแล สามารถได้รับบริการการฝึกเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ ได้จากหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีที่ใดบ้าง 1. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ 2. หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สาขาเขตนโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส?ำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้อง...

หลักประกันสุขภาพน่ารู้จาก สปสช. เจ็บป่วย”ฉุกเฉินวิกฤต” มีสิทธิทุกที่ “โดยไม่ต้องสำรองจ่าย”

รู้จักสิทธิ UCEP สิทธิ UCEP คือ( Universal Coverage for Emergency Patients) สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหรือมีอาการชักร่วม 3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น 4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน...

สุขภาพน่ารู้…สปสช.ปรับกลยุทธ์ เน้นขับเคลื่อนกลไกระดับพื้นที่เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาบัตรทอง

สปสช.บูรณาการกลไกกำกับคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ ดึง อปสข. อคม.และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) สร้างกระบวนการทำงานใหม่ ขยายเครือข่าย หนุนเดินหน้ายุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทางบูรณาการกลไกเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโดย สปสช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับพื้นที่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปี 2561 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา และนำไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้แทนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิระดับพื้นที่ฯ เข้าร่วม นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิเป็นหัวใจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังจะเห็นได้จากเจตนารมณ์ของกฎหมาย แนวทางการทำงานกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิ...

สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ (ท.๗๔) คืออะไร ?

“สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรู้จักกันในนาม“สิทธิ๓๐ บาท หรือสิทธิบัตรทอง”เพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต ่อสุขภาพและการดำรงชีวิต สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ คือ สิทธิคนพิการที่ระบุสิทธิย่อย ท.๗๔XXXXXXXX หรือบัตรประกันสุขภาพที่ระบุ R๗๔XXXXXXXX หรือบัตรทองี่ระบุท.๐๐XXXXXXXX (คนพิการซึ่งเป็นบัตรทองแบบเก่า) จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมสำหรับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำอย่างไร? จึงจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ(ท.๗๔) ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕ กำหนดให้“บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ” ซึ่งบุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักคนพิการประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพคนพิการ? คนพิการที่สามารถได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพคนพิการ ได้แก่...

สปสช. การตรวจสอบ “สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ(สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง

ไปติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลของรัฐ -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-สำนักงานเขต กทม.(19เขต) โทรสายด่วน สปสช.1330 หรือสามารถติดต่อด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบอินเตอร์เน็ส ทางเว็บไซต์ สปสช. http//www.nhso.go.th/peoplesearch/ Application "ก้าวใหม่ สปสช. "(สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด ) ข้อมูล...

สปสช. รัฐบาลห่วงใย เด็กหญิงไทย พร้อมฉีด วัคีนเอชพีวี

ฉีดวัคซีนเออชพีวี พร้อมกันทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เริ่มสิงหาคม 60 นี้ รัฐบาลให้ความสำคัญ สร้างนำซ่อม มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้เด็กหญิงไทย โดยเฉพาะนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั่วประเทศ กว่า 400,000 คน ให้มีถูมิคุ้มกันและห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก จะมีการเริ่มฉีดเมือไหร่? ฉีดวัคซีนเอซพีวีเข็มแรก เริ่มเดือนสิงหาคม 2560 ฉีดวัคซีนเอชพีวีเข็มที่สอง เริ่มห่างจากเข็มแรก 6 เดือน รู้หรือไม่? โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ร่วมกับ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ระบบหลักประกันสุขภาพไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย สู่กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ นักเรียน นักศึกษาของเครือข่ายสถาบันการศึกษา เขต 1 เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700...

เปิดค่าย UHC Young Camp 2017 “พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น้อมสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างพลเมืองใหม่หลักประกันสุขภาพ UHC Young Camp 2017 ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับแกนนำเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค กิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 มีโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 แห่ง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน...

สปสช. ตอบคำถาม…”ทหารผ่านศึก และคนพิการ”

ทหารผ่านศึก และคนพิการ Q : ทหารผ่านศึก และคนพิการสามารถเข้ารับบริการที่ รพ.ใดได้บ้าง A : สามารถเข้ารับบริการที่ รพ.ตามสิทธิ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอาจเข้ารับบริการที่ รพ.รัฐได้ทุกแห่ง (เฉพาะทหารผ่านศึกชั้นที่ 1-3 และคนพิการ) Q : ทหารผ่านศึกมีสิทธิข้าราชการบำนาญ จะขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยได้หรือไม่ A : ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ Q : เป็นภรรยาของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 หลังจากสามีเสียชีวิต...

หลักประกันสุขภาพน่ารู้จากสปสช.

บุคคลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 1 Q : ใครคือผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ A : ผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ 2 Q : เด็กหญิงมุย บุตรแรงงานต่างด้าวชาวพม่า เกิดในประเทศไทย ได้รับสูติบัตรและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการรักษาได้หรือไม่ A : ไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย การออกสูติบัตรและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13...