แห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานองค์โสมฯ ขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ อย่างยิ่งใหญ่

ศรัทธาประชาชน นับหมื่นแห่อัญเชิญน้ำสรงพระธาตุพระราชทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยคำอย่างยิ่งใหญ่