พ่อเมืองเชียงใหม่ออกกฎเหล็ก !!!!! สงกรานต์ วัยรุ่นมีเงิบ !!!!

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการคววบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่