เมนูอร่อย แบบฉบับ “ไตลื้อ”

“อยู่ดี กินหวาน” เป็นคำทักทายและอำลาของชาวไทยูนนานหรือชาวไตลื้อ ซึ่งจากบทความเรื่อง “ความหมายของ คำทักทาย” โดย ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ได้ขยายความว่า คำๆนี้เป็นการแสดงปฏิสันถารและอำนวยอวยพรในเรื่อง “การกินดีมีสุข” ไปในตัว