พ่อเมือง จ.ตาก ตรวจหน่วยเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.

เมื่อวันนี้ 28 พ.ย.2564 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รักษาการแทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านป่ามะม่วง ต.ป่ามะม่วง , อาคารอเนกประสงค์บ้านรักษ์ร่วมใจ และอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก ซึ่งในแต่ละหน่วยมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่วัยทำงาน และเยาวชนที่ออกมาใช้สิทธิพร้อมครอบครัว

สำหรับจังหวัดตาก ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 49 แห่ง 488 เขต มีผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 122 คน และมีผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,244 คน

โดยวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไปใช้สิทธิต้องไปแสดงตนกับกรรมการประจำหน่วยที่หน้าหน่วย เพื่อดูลำดับหมายเลข จากนั้นนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นตรวจสอบรายชื่อ กับ กปน.ในหน่วย แล้วรับบัตรเลือกตั้งนายก อบต. 1 ใบ กับบัตรเลือกสมาชิก อบต. อีก 1 ใบ เข้าคูหากากบาทเลือกนายก อบต. ได้เพียงหมายเลขเดียว และกากบาทเลือกสมาชิก อบต. ได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด ให้กากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

ทั้งนี้ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ได้มีมาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือก่อนและหลังลงคะแนน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีการเว้นระยะห่าง รวมทั้งทำความสะอาดปากกา และโต๊ะลงคะแนน เป็นระยะ อีกด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น