ประชุมสันนิบาตเทศบาลแพร่

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เพื่อพบปะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของสันนิบาตเทศบาล ตลอดจนบูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยมีนายศรายุทธ สุคันธไชยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา

ร่วมแสดงความคิดเห็น