กกต.ประจำอบจ.แพร่รับสมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.ร้องกวาง

กกต.ประจำอบจ.แพร่รับสมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.ร้องกวางแทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ผอ.กกต.ประจำอบจ.แพร่ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่11เมษายน 2566
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า


ด้วยนายชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1
ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 มีผลให้ตำแหน่งสมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ว่างลง จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่

จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้

 1. วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 21เตือน เมษายน พ.ศ. 2566เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น.
 3. สถานที่รับสมัคร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1
 4. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน
  5 การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเขตเลือกตั้ง
  6 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
  อำเภอร้องกวาง
  (1) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่จะมีการเลือกตั้ง
  1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่
 • ตำบลร้องกวาง
 • ตำบลแม่ทราย
 • ตำบลไผ่โทน
 • ตำบลห้วยโรง

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคุณสมบัติ หลักฐานผู้สมัครสามารถดูได้จากประกาศฯฉบับดังกล่าว ขณะนี้มีผู้สนใจจะลงรับสมัครรับเลือกตั้ง 3คนและจะเป็นการวัดพลังและบารมีของผู้สนับสนุนหลังจากการเลือกตั้งส.ส.ผ่านไปได้ 14วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น