พิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชน เอ็มพลัสสหคลินิก

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชน เอ็มพลัสสหคลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

มูลนิธิเอ็มพลัส จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ “การจัดบริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านโครงการ EpiC ประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) มูลนิธิเอ็มพลัส จึงสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่

ภายในงาน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี คุณแอนดรูส์ เลห์ฮี ผู้แทนกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณเจนนิเฟอร์ อีรี่ ผู้อำนวยการ สำนักงานสาธารณสุข องค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดร. ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ และดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้า และความสำเร็จของการทำงานด้านเอชไอวีและเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573

มูลนิธิเอ็มพลัส เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานในด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มสาวประเภทสอง รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลาย ทางเพศในระดับประเทศ มูลนิธิเอ็มพลัสมุ่งมั่นในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพของงานบริการด้านสุขภาพทางเพศ รวมถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวก ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นองค์กรชุมชนที่สามารถจัดบริการ ด้านเอชไอวี และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สามารถเข้าถึงงบประมาณจากหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การจัดบริการเพื่อชุมชนโดยองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น