ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ฝางธนาเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือหุ้นเกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้น ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทฯ เลขที่ 16 ถนนธนุษย์พงษ์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โดยมีวาระการประชุม ตามที่แจ้งในรูปภาพเอกสารแนบนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น