ข้อมูลน่ารู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

-สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.336 ล้านคน
-สิทธิประกันสังคม 11.266 ล้านคน
-สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.836 ล้านคน
-สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.613 ล้านคน
-สิทธิอื่นๆ 0.478 ล้านคน
-ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 0.05 ล้านคน (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2559)

สปสช.ใส่ใจหญิงไทย บริการป้องกันและช่วยเหลือ ท้องไม่พร้อม

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น..ให้บริการยาฝังคุมกำเนินและห่วงอนามัยในวัยรุ่นตํ่ากว่า 20 ปี ที่อยู่ในภาวะหลังคลอด หรือแท้ง หรือต้องการคุมกำเนิด ในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ฟรี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเริ่มให้บริการพร้อมกัน ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภษคม 2557

สามารถเข้ารับการบริการได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกหน่วยบริการ (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการที่มีสิทธิ) ซึ่งการใช้วิธีคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัย และยาฟังคุมกำเนินนั้น มีระยะเวลาการคุมกำเนินได้นาน 3 ปี และ 5 ปี จะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาแม่วัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำได้

โครงการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยา ในสตรีไทยทุกกลุ่มอายุที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขของกฏหมายอาญาและข้อบังคมกับแพทย์สภาในทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

สายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม โทร 1663 สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการ สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย ได้ทุกแห่ง (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยบริการที่มีสิทธิ) หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม โทร 1663.

หลักประกันสุขภาพใส่ใจสุขภาวะทุกช่วยวัยคนไทย อนามัยเจริญพันธุ์ดี
หญิงตั้งครรภ์
-ตรวจการตั้งครรภ์ ฝากท้องคุณภาพ คัดกรองป้องกันภาวะผิดปกติกำเนิด ส่งเสริมนมแม่

เด็กอายุ 0-5 ปี
-ส่งเสริมนมแม่ เติบโตสมวัย เสริมธาตุเหล็ก วัคซีน ให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี

เด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-12 ปี คลีนิควัยรุ่น วางแผนครอบครัวคุมกำเนิด เสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ป้องกันช่วยเหลือท้องไม่พร้อม วัคซีนป้องกันเอชพีวี ให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองเอชไอวี

ผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี คลีนิควางแผนครอบครัวคุมกำเนิด เสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ป้องกันช่วยเหลือท้องไม่พร้อม ให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองเอซไอวี ถุงยางอนามัย

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับผู้ที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครติดต่อสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่เปิดรับลงทะเบียน ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (โทรศัพท์บ้านค่าบริการ 3 บาท /ครั้ง ทั่วประเทศ สำหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือตามโปรโมชั่น)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

ติดตามรายการ “สุขถ้วนหน้ากับหลักประกันสุขภาพ“ ทางคลื่นวิทยุ สวท.เชียงใหม่ FM 93.75 Mhz. ทุกวันจันทร์ เวลา 11.15 น. ถึง 12.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น