การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนระมัดระวังภัยจากพายุฤดูร้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. / PEA) มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย จากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วง เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะเกิดพายุ ลมแรง และฝนตกหนัก นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จึงขอแนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้า ดังนี้

ตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้ง หรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน ตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เสาอากาศโทรทัศน์ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิทช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน

งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน ตรวจสอบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับอาคาร บ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า หากพบเห็น ระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเพื่อทำการแก้ไข และหากท่านประสบเหตุวาตภัย ให้รีบปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่ หรือ ปลดคัตเอาท์สวิทช์ทันที และแจ้ง PEA เพื่อร่วมตรวจสอบแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ขอคำแนะนำและปรึกษาได้ที่ สำนักงาน PEA ในท้องที่ของท่าน หรือ โทร 1129 PEA Call Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น