กองพลทหารราบที่ 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.39 น.กองพลทหารราบที่ 7 ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 6 โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนพระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวร ร่วมชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระนเรศวร และปลูกต้นไม้ เป็นต้นราชพฤกษ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 9/54 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 เรื่องการจัดตั้งกองพลทหารราบที่7 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น กองพลทหารราบที่ 7 เป็นกองพลทหารราบเบา พร้อมรบระดับ 1 มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 54 ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองพลรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และมีการส่งมอบการบังคับบัญชาหน่วย จากกองพลทหารราบที่4 ได้แก่ กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 17 และหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 การปฏิบัติภารกิจสำคัญของหน่วย ได้แก่ การจัดกำลังป้องกันชายแดน กรมทหารราบ เฉพาะกิจ สนับสนุนกองกำลังนเรศวร การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกำลังกรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงาน การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม 9 โครงการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือ

ปัจจุบันมี พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ท่านปัจจุบัน มีความมุงมั่นให้หน่วยพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรความมั่นคงยุคใหม่และการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมของทหารเป็นบุคคล ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นทหารอาชีพ

ในห้วง 6 ปีที่ผ่านมา กำลังพลทุกนายได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างเต็มความสามารถ และ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 7 ด้วยความภาคภูมิใจ สมดั่งคำขวัญของหน่วยที่ว่า “พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น”

สำหรับกิจกรรม อันยิ่งใหญ่และสำคัญอีกอันหนึ่งของ กองพลทหารราบที่ 7 คือการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชที่เป็นผู้ทรงกอบกู้เอกราชของไทย และเพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันที่เคารพบูชาสักการะของกำลังพล ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา สามารถมากราบไหว้บูชากัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น