สวนมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น ดดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้มิติทางศาสนานำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นเป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง และเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีในมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยความประหยัด เรียบง่าย ร่วมกิจกรรมสวนมนต์ อธิษฐาน ขอพ พร้อมกันทั่วประเทศ เรียบง่ายทั้งครอบครัว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560-วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร , วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ,วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) วัดเจ้าคณะอำเภอ และวัดทุกวันในจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น