การปฏิบัติการออกแบบผังแม่บท และโครงสร้างการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมออนวัลเลย์ ดัทช์ฟาร์ม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ประธานเปิดการประชุมกฎบัตรอาหารครั้งที่ 2 การปฏิบัติการออกแบบผังแม่บท และโครงสร้างการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรเชียงใหม่
พูดถึงกฎบัตรอาหารหรือ Thailand Food Charter เป็นกฎบัตรลูกของกฎบัตรแห่งชาติ (National Charter) จัดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึกโครงการที่ 3 ต่อจาก Smart City Charter และ Smart Energy Charter ของโครงการวิจัยกลไกเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ไปจนถึงพื้นที่สำหรับการผลิตอาหาร ยกระดับคุณภาพอาหารและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเพาะปลูกและการผลิต ส่งเสริม เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสุขภาพกายและจิต ด้วยการใช้ประโยชน์เชิงกายภาพในพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ด้วยการออกแบบทางกายภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่การเกษตรสีเขียว พื้นที่โล่ง พื้นที่ทางน้ำ เป็นต้น โดยมีทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา กฎบัตรแต่ละจังหวัด ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ คณะผู้เชี่ยวชาญฟาร์มอัจฉริยะ หน่วยงานด้านนวัตกรรม หน่วยงานด้านเกษตรนิเวศ และประชาชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 100 คน
ภายในงาน รับฟังบรรยาย บทบาทของกฎบัตรเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดย นายไพรัช โตวิวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกฎบัตรเชียงใหม่ และรับฟังการชี้แจงเป้าหมายของกฎบัตรอาหารและการปฏิบัติการกฎบัตรอาหาร ครั้งที่ 2 โดย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการจัดการทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ โดย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รักษาการประธานกฎบัตรแห่งชาติ การนำเสนอผังแม่บทเบื้องต้น และโครงสร้างการลงทุนฟาร์มอัจฉริยะเชียงดาว กฎบัตรเชียงใหม่
โดย คณะผู้ออกแบบกฎบัตรแห่งชาติและผู้จัดการฟาร์มสเตย์เชียงดาว คณะผู้เชี่ยวชาญฟาร์มอัจฉริยะร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณมานพ ซ้อมฝั้น ผู้จัดการฟาร์มซันสวีท และร่วมแลกเปลี่ยนผังแม่บทโครงสร้าง การลงทุนฟาร์มอัจฉริยะกับคณะผู้ออกแบบกฏบัตร และผู้จัดการฟาร์มแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
ภาพ / ข่าว บัณฑิต พิทยากิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น