Kick off พลังช้างเหล็กกระทืบ Covid-19 ประเดิมร่วมสร้างห้อง ERC รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เปิดโครงการก่อสร้างห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room for Emergency Department) หรือ Emergency Room for COVID: ERC ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นประธาน

ห้อง ERC ดังกล่าว ทำงานภายใต้ กลุ่มวิศวกรอาสาพหุภาคี คณาจารย์ นักศึกษาเก่าที่เป็นวิศวกรวิชาชีพ โดยให้คำปรึกษา ร่วมออกแบบ พร้อมดำเนินการปรับปรุง ห้องกักกันเชื้อ และระบายอากาศที่มีเชื้อออกไปบำบัดก่อนปล่อยออกไป (Negative Pressure) ขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยห้องผู้ป่วย 4 ห้อง และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรุนแรง อันอาจมีมากกว่าจำนวนห้องพักฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลมีอยู่ โดยทีมงานประกอบด้วย คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ มช. รหัส 23 สาขาวิศวกรรมโยธา (Gear 11) ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มช.รหัส 31 (Gear 19) คุณสมศักดิ์  อัตประชา มช. รหัส 29 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Gear 17) คุณธนวัช โพคะรัตน์ศิริ มช. รหัส 39 สาขาวิศวกรรมโยธา (Gear 27)  และทีมวิศวกรอาสา จากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยมูลนิธิพัฒนา มช. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมสมทบทุนบริจาคด้วย
ในการดำเนินงานนั้น ทั้งทีมงานทางวิศวกรรม และบุคลการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้หารือ และตัดสินใจร่วมกัน ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 21 วัน นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมุ่งหวังจะได้ผลลัพธ์ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานจริง มีระบบการทำงานที่ปลอดภัยโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ Clean Room ใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างที่สามารถทำความสะอาดได้โดยสะดวก และสามารถจัดหาได้ในช่วงเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คาดการณ์แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานในวันที่ 24 เมษายน นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น