(มีคลิป) น่าน ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัววิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่

เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัว  “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง” ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดช่องทางการขายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ภูเขาและดอกเกลือสินเธาว์ภูเขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่องทางการตลาดให้เป็นที่รู้จักทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศโดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายใน ได้เล็งเห็นศักยภาพและความเข้มแข็งของ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง” จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย แห่งใหม่ โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ภูเขาและดอกเกลือสินเธาว์ภูเขา สำหรับปรุงอาหาร ที่เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง นำไปทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุสำคัญ ได้ผลจากการศึกษาว่าในผลิตภัณฑ์เกลือของกลุ่มฯ มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าเกลือทั่วไป ซึ่งดีต่อสุขภาพมากกว่าเกลือที่มีปริมาณโซเดียมสูงและมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์มากมาย หลายชนิดในปริมาณที่สูงกว่าเกลือบริโภคทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการนำมาใช้ประกอบอาหาร และได้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของเกลือสินเธาว์ภูเขาและดอกเกลือสินเธาว์ภูเขาสำหรับ ปรุงอาหาร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ “พันดวง” เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว โดยนำดอกเกลือสินเธาว์ภูเขาที่ผ่านการทำพิธีบูชาเกลือ มาบรรจุลงใน “พันดวง” ซึ่งเป็นไม้ไผ่สาน รูปทรงต่างๆ ผสานงานถัก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ติดอาวุธความคิดทางธุรกิจด้วยการอบรมการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การเจรจาการค้า การศึกษาดูงาน เชื่อมโยงช่องทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นต้น

“เกลือสินเธาว์และดอกเกลือสินเธาว์ภูเขาภายใต้แบรนด์ภาษาเกลือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง มาจาก บ่อเกลือบนภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก มีลักษณะเป็นบ่อเกลือสินเธาว์ 9 บ่อ ทำให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งเกลือสำคัญของภาคเหนือ ที่มีการผลิตเกลือมายาวนานกว่า 800 ปี ปัจจุบันเกลือสินเธาว์ภูเขาสำหรับบริโภคผสมไอโอดีนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวง ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอยู่ในระหว่างดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน GI (Geographical Indication สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์รับรองแหล่งที่มาและคุณภาพสินค้าชุมชน) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์”

โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน  เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง ชุมชนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และลดการย้ายถิ่นฐานจากชุมชนเข้าสู่เมือง โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็น “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.บ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนศูนย์ทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยทุกที่มีความพร้อมที่ก้าวไปสู่เป้าหมายของ “หมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่” ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแรงสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น