อำเภอสูงเม่น จัดชุดปฏิบัติงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อป.พร.เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. อำนวยการโดย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่
ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์อำเภอ สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำโดย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.สูงเม่น 4 บูรณาการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย (ผรส.) ชุดปฏิบัติการประจำตำบลทุกตำบล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ สภ.สูงเม่น หน่วยบริการประชาชนประจำตำบลทุกตำบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมออกตรวจตราลาดตระเวนในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ช่วงการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการมั่วสุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) และป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตามข้อสั่งการจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0017.3/ว 4953 ลว.17 พ.ย.64 และ ที่ พร 0017.3/ว 12 ลว.18 พ.ย.64 ลว.18 พ.ย.64

ผลการดำเนินการ กำชับให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ ชรบ. อปพร. ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดปฎิบัติการประจำตำบลทุกพื้นที่ อำเภอสูงเม่น คอยสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การกำกับผู้บัญชาการเหตุกาณ์อำเภอสูงเม่น อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น