สธ. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 14 พย.นี้ ถึง 13 พย. ปีหน้า

​กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
​นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยเหตุผลของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการ ตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ โดยให้ ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอีก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง ให้เข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 และ 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
“สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม มีดังนี้ 1) กรณีการขออนุญาตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 2) กรณีการขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง 3) กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต 4) กรณีครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม และ 5) ราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้ปรากฏหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ในเอกสาร ที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง เช่น บันทึกหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น